Τομείς εξειδίκευσης

Ποινικό δίκαιο

Κατ’ επιταγή των σύγχρονων εξελίξεων, οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται καταρχήν στην υιοθέτηση
προγραμμάτων συμμόρφωσης και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την πρόληψη και
την αποφυγή ποινικών εμπλοκών.

Διαθέτουμε μακρόχρονη πρακτική εμπειρία στον χειρισμό και τη διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων,
σε όλα τα στάδια μιας ποινικής διαδικασίας, από την προκαταρκτική εξέταση και την ανάκριση,
αλλά και την επ’ ακροατηρίου διαδικασία, με εξειδίκευση ιδίως στους κάτωθι τομείς:

• Οικονομικό έγκλημα
• Φορολογικό ποινικό δίκαιο
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, κινητής και ακίνητης περιουσίας
• Διαφθορά, δωροδοκία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
• Εταιρική ποινική ευθύνη
• Ειδικοί ποινικοί νόμοι: Νόμος περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορία, προσωπικά δεδομένα,
περιβαλλοντικά αδικήματα
• Εργατικά ατυχήματα, παραβίαση εργατικής νομοθεσίας
• Ιατρική αμέλεια
• Ευρωπαϊκό και Διεθνές ένταλμα σύλληψης
• Αιτήματα δικαστικής συνδρομής

Εμπορικό &
εταιρικό δίκαιο

• Σύσταση νέων εταιριών κάθε νομικής μορφής
• Σταθερή υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες, κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών (compliance), εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης
• Μετατροπή εταιριών, συγχώνευση, απόσχιση κλάδων
• Πτώχευση, θέση σε διαδικασία εξυγίανσης, διαδικασία εκκαθάρισης και λύσης εταιριών
• Διενέργεια νομικού ελέγχου εταιριών (due diligence)
• Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών
σχεδίων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Δίκαιο ακινήτων
Διαχείριση ακινήτων

• Μεταβιβάσεις ακινήτων
• Διεξαγωγή νομικού ελέγχου τίτλων, διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης
• Δίκαιο επενδύσεων
• Μισθώσεις (αστικές – εμπορικές)
• Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)

Αστικό δίκαιο

• Μεταβιβάσεις ακινήτων
• Διεξαγωγή νομικού ελέγχου τίτλων, διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση
συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης
• Δίκαιο επενδύσεων
• Μισθώσεις (αστικές – εμπορικές)
• Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)